Regulamin

Regulamin sklepu wildcorner.pl


1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów i zarazem określa warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem wildcorner.pl przez Magdalena Jastrzębska NIP9552106095 ul.Ku Słońcu 32, 71-080 Szczecin.
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu lub drogą telefoniczną pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym wildcorner.pl, zwanym dalej Klientem, a wildcorner.pl, zwanym dalej Sprzedawcą.
3. Kupującym (zwanym również Klientem) może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym wildcorner.pl. Kupujący ma możliwość dokonania zakupu w sklepie internetowym wildcorner.pl również bez konieczności rejestracji konta w sklepie internetowym.
4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego wildcorner.pl.
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym wildcorner.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego wildcorner.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
4. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego wildcorner.pl.
5. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
a) przelewem, przed dostawą produktu na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
b) za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od przewoźnika,
c) poprzez system płatności elektronicznych.
6. Klient podczas składania zamówienia ma możliwość wyrażenia zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
7. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
8. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
10. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencja kierowana będzie na dotychczasowy adres e-mail oraz uważa się ją za prawidłowo doręczoną.
11. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres:kontakt@wildcorner.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Sprzedawca traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

1. Zamówienia w sklepie internetowym wildcorner.pl można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy):
a) przy użyciu konta użytkownika – w tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej https://www.wildcorner.pl i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu,
b) bez konieczności użycia lub posiadania konta użytkownika, o którym mowa powyżej, po akceptacji niniejszego Regulaminu.
2. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, link odsyłający do strony internetowej umożliwiającej aktywację konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do sklepu internetowego.
3. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
4. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: https://www.wildcorner.pl/politykaprywatnosci.
5. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym przez Klienta sklepu internetowego wildcorner.pl. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym wildcorner.pl należy kolejno podjąć następujące działania:
a) zapoznać się z treścią oferty danego produktu,
b) dodać określoną ilość produktu do koszyka, w przypadku jego dostępności,
c) wybrać sposób dostawy lub odbioru produktu,
d) wybrać sposób płatności,
e) podać dane do wysyłki produktu,
f) zapoznać się z podsumowaniem danego zamówienia,
g) złożyć zamówienie przy użyciu przycisku (hiperłącza) “Kupuję i płacę”.
7. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku odbioru, zapłaty za złożone zamówienie lub niemożności uzyskania kontaktu z Kupującym w celu realizacji złożonego zamówienia i pod warunkiem, że powyższe okoliczności będą trwały dłużej niż 10 dni, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
8. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta w danym zamówieniu.
9. W ramach funkcjonowania sklepu internetowego wildcorner.pl Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
10. Klient w dowolnym momencie oraz bezpłatnie może usunąć konto użytkownika oraz rozwiązać umowę świadczenia usług w zakresie funkcjonowania sklepu internetowego wildcorner.pl.
11. Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, a związanymi z funkcjonowaniem sklepu internetowego wildcorner.pl, Klient może złożyć na adres: kontakt@wildcorner.pl. Powyższa Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie Internetowym wildcorner.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem wybranego przewoźnika.
3. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie www.wildcorner.pl.
4. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
5. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem przewoźnika, jej odbiór wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania produktu Klientowi – będącego konsumentem – przechodzi na niego prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu, dostarczonego Kupującemu przy użyciu przewoźnika, mogących mieć związek z dostarczeniem, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie przewoźnikowi podczas dokonywania odbioru lub w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem kontakt@wildcorner.p (zgłoszenie reklamacji produktu kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio u przewoźnika w celu sporządzenia protokołu ustalającego stan przesyłki.

1. Klient – będący konsumentem – który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 21 dni od dnia wydania rzeczy. Sprzedawca umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@wildcorner.pl.
2. Termin 21-sto dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
4. Produkt należy odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) produktu do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 21 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.
2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klient, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego wildcorner.pl, powinien wysłać maila na adres kontakt@wildcorner.pl ze szczegółowym opisem usterki oraz dokumentacją fotograficzną.
4. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.
5. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
6. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.